Tag Archives: เจบจรงอะตอม

เจ็บจริง  อะตอม ชนกันต์ Atom

เจ็บจริง  อะตอม ชนกันต์ Atom เจ็บจริง  อะตอม ชนกันต์ Atom เจ็บจริง – อะตอม ชนกันต์ Atom

ถ้าไม่อยากเจ็บจริง อย่ายิ้มให้ผม ไม่อยากทำใจคุณให้ร้าวระบม ได้โปรดอย่าทำให้ผมหลงคุณ 
โปรดอย่าเข้าใจผิดเพี้ยน ที่เห็นเงียบๆอย่างนั้น จริงๆผมมองคุณอยู่เหมือนกัน
แต่ห่วงว่าคุณจะไม่ปลอดภัย 
* เพราะผมยังคงโกรธ ยังคงแค้น ใครต่อใครที่แล้วมา ที่ทำผมเจ็บ ทุรนทุรายและมีน้ำตา 
** อย่าให้ผมลงที่คุณเลย อย่าให้ผมทำให้คุณเจ็บใจ 
 อย่าให้อารมณ์ที่ยังค้างข้างใน อย่าให้ผมใช้มันทำร้ายคุณ อย่าให้ผมลงที่คุณเลย ที่ใครเขาทำให้ผมเจ็บใจ
ไม่อยากให้คุณต้องรับเอาไว้ ถ้าไม่อยากเจ็บจริง โปรดอย่ายิ้มให้ผมเลย Advertisment #เจบจรงอะตอม #ชนกนต #Atom เจ็บจริง  อะตอม ชนกันต์ Atom