Tag Archives: คดถงอตายสเตปวน

คิดถึงอีตาย  สเต็ปวัน

คิดถึงอีตาย  สเต็ปวัน คิดถึงอีตาย  สเต็ปวัน คิดถึงอีตาย – สเต็ปวัน ห่างกันไกลจนสุดตา สุดขอบฟ้าที่แสนไกล เธอจากไป รู้ไหมฉันคิดถึง
ฝากให้ลมช่วยพัดพา วอนฝากดาวทุกค่ำคืน ให้เธอได้รู้ว่ายังมีคน คอยห่วงใย 
แม้ว่าเธอจากไป จิตใจยังคงโหยหา ยังภาวนาให้เธอกลับคืน กลับคืนมาตรงนี้ อย่าทิ้งให้ฉันต้องกล่ำกลืน ทนฝืนคิดถึงเธออยู่อย่างนี้ Advertisment #คดถงอตายสเตปวน คิดถึงอีตาย  สเต็ปวัน